Tủ đông 1 ngăn

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN 1350 LÍT SUMIKURA SKF-1350S (JS) Tủ đông 1 ngăn

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN 1100 LÍT SUMIKURA SKF-1100S (JS) Tủ đông 1 ngăn

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN 750 LÍT SUMIKURA SKF-750S (JS) Tủ đông 1 ngăn

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN 650 LÍT SUMIKURA SKF-650S (JS) Tủ đông 1 ngăn

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN 550 LÍT SUMIKURA SKF-550S (JS) Tủ đông 1 ngăn

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN 450 LÍT SUMIKURA SKF-450S (JS) Tủ đông 1 ngăn

TỦ ĐÔNG 1 NGĂN 300 LÍT SUMIKURA SKF-300S (JS) Tủ đông 1 ngăn

/ /